stu59

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

***หากไม่พบรายชื่อตนเองให้ตรวจสอบอีกครั้งในวันเปิดเทอม****

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา
8 พฤษภาคม 2559