m456

กำหนดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

m4 m5 m6

>> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม <<

ระบบเปิดวันที่ 11 พ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /3-6 เลือกเรียน 1 รายวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /3-6 เลือกเรียน 2 กลุ่มรายวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /3-6 เลือกเรียน 2 กลุ่มรายวิชา