591.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเข้าเรียนโรงเรียนเทพลีลา ม.1 ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักเรียนมารายงานตัว และมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา โดยให้นักเรียนเตรียมเอกสารการรายงานตัวและมอบตัวดังนี้

เอกสารสำหรับการมอบตัว (เอกสารทุกฉบับจะต้องนำฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนา)
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. รูปถ่ายนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง
4. สำเนาสูติบัตร (กรณีบิดา, มารดา เสียชีวิต)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. เงินระดมทรัพย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 2,500 บาท
2. ค่าสมาชิกแรกเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา 520 บาท
3. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 1,000 บาท
4. ค่าเรียนพิเศษวันเสาร์ 1,000 บาท
5. เงินบริจาคเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา

ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559