ประกาศโรงเรียนเทพลีลา

pr นกเรยนเดม

--- รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก --

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย ดังรายชื่อตามท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (โรงอาหาร) ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559