ประกาศโรงเรียนเทพลีลาเรื่อง  แจ้งเกณฑ์การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อการเตรียมตัวที่จะได้มีสิทธิ์เข้าเรียน โรงเรียนจึงขอแจ้งและกำหนดเกณฑ์การรับดังนี้
1.  เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในจุดเน้น
     1.1 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    รับจำนวน  64  คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า  2.00
     1.2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ    รับจำนวน  32  คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม  ไม่ต่ำกว่า  2.00
     1.3  ภาษาอังกฤษ – จีน รับจำนวน  32  คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม  ไม่ต่ำกว่า  2.00
     1.4  ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น รับจำนวน  32  คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม  ไม่ต่ำกว่า  2.00    
     1.5  ภาษาไทย-สังคมศึกษา รับจำนวน 32 คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00
     1.6เทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน  32  คน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า  2.00
2.  พิจารณาผลการเรียนในปีที่ 1 ( ม.1) ปีที่ 2  (ม.2) และปีที่ 3 (ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
4.  นักเรียนผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนได้ต่อเมื่อ นักเรียนต้องจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ ได้รับเอกสารแสดงการจบช่วงชั้นที่ 3 (ปพ.1)