รับนักเรียน 2559

  ประกาศ โรงเรียนเทพลีลา เรื่อง  การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1)  และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) รับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (เดิม) และนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา  2559

เพื่อให้การดำเนิน การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) รับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (เดิม) และนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา  2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  เรื่องการรับนักเรียน โรงเรียนเทพลีลาจึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร
1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
1.1.1  คุณสมบัติ
         1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
         2.เป็นโสด
1.1.2  หลักฐานการสมัคร

         1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนง เพื่อนำไปยื่นสมัคร ณ โรงเรียนที่ได้แจ้งความจำนงไว้

         2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)

         3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1)หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
         4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คำนวณคะแนนจาก O-NET
         5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
         6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
1.2.1 คุณสมบัติ
         1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
        2.เป็นโสด
1.2.2 หลักฐานการสมัคร
        1. ใบสมัคร
        2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
        3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปีการศึกษา 2558
        4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
        5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
        6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล (ให้นำฉบับจริงไปแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

2.  การรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.1 สอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน        
        
2. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียน และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559
ประกาศผลและรายงาน วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 -  16.30 น. ณ โรงเรียน
        
3. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผลและรายงาน วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00 -  16.30 น. ณ โรงเรียน
        
4. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้
รับสมัคร วันที่ 6 – 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของนักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม
การรับสมัครและประกาศผลให้ไปตามกำหนดการของโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม. 4 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล     วันที่ 7 มีนาคม 2559
รายงานตัว     วันที่ 31 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 10 เมษายน  2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร วันที่ 20 – 24  มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
ประกาศผล     วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว    วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

3. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
ประกาศผล     วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน
รายงานตัว    วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น ณ โรงเรียน
มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียน

3. การรับสมัคร  การสอบคัดเลือก  การประกาศผล  และการรายงานตัว โรงเรียนเทพลีลา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1  ห้องเรียนพิเศษ - MEP รับจำนวน 1 ห้อง 30 คน        
ยื่นความจำนง วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
รับสมัคร วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก  วันที่  5 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประกาศผล   วันที่  10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
รายงานตัว/มอบตัว  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
               
3.2  ห้องเรียนปกติรับจำนวน  9 ห้องจำนวน  360  คน กำหนดสัดส่วน  40:60  
ยื่นความจำนง วันที่ 12 - 24 มีนาคม 2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
สอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ร้อยละ  60   จำนวน  216 คน
(เงื่อนไขพิเศษ จำนวน  16   คน)

สอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 40 จำนวน 144 คน
คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเทพลีลาซึ่ง บิดา มารดา หรือ ปู่  ย่า ตา ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจนและอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2559

ขอบเขตพื้นที่บริการที่กำหนด  มีดังนี้
-เขตบางกะปิ  แขวงหัวหมาก  ทั้งแขวง
-เขตวังทองหลาง  แขวงพลับพลา  ระหว่างซอยรามคำแหงซอย 21-39
ทิศเหนือ    จรดคลองวัดเทพลีลา  (วัดตึก)
ทิศใต้    จรดคลองลาดพร้าว
ทิศตะวันออก จรดคลองแสนแสบ
เทศตะวันตก จรดแนวทางด่วน  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม


แจ้งความจำนง ตั้งแต่วันที่  12 – 24  มีนาคม  2559 โดยเข้าเว็บไซต์ www.bangkok2.org
การรับสมัคร วันที่  20 - 24 มีนาคม  2559  เวลา  08.30-16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การสอบคัดเลือก วันที่  26  มีนาคม  2559 เวลา  09.00  น.
ยื่นคะแนน O-NET วันที่  30  มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559  เวลา  09.00 -12.00  น.
การมอบตัววันที่  9  เมษายน  2559  เวลา  09.00  น.
       
หมายเหตุ  การประกาศผลสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรณีที่คะแนนเท่ากันและจำนวนนักเรียนเกินกว่าที่กำหนดให้พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
-พิจารณาคะแนนสอบจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่ 1 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนน สอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้ พิจารณาคะแนนจากวิชาภาษาไทย เป็นอันดับที่ 3 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัครก่อน – หลัง

3.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
3.3.1  การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนเทพลีลา  (จำนวน  224  คน)
การรับสมัครวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องแนะแนว
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่  11  มีนาคม  2559  เวลา  09.00  น.
รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2559   เวลา  09.00 น. (ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
การมอบตัว วันที่  10  เมษายน  2559  เวลา  09.00  น. (ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
3.3.2 คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากนักเรียนทั่วไป โดยใช้การสอบคัดเลือก (จำนวน  56 คน)  ร้อยละ 80 ดูผลสอบคะแนน O-NET ร้อยละ 20
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 คน
คณิตศาสตร์ – อังกฤษ 5 คน
อังกฤษ – จีน 5 คน
อังกฤษ – ญี่ปุ่น 5 คน
ภาษาไทย – สังคมศึกษา 5 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ     5 คน
นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (จำนวน 21 คน) ห้องละ 3 คน

การรับสมัคร วันที่  20 – 24  มีนาคม  2559
การสอบคัดเลือก วันที่  27  มีนาคม  2559
ยื่นคะแนนO-NET วันที่ 30 มีนาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  3 เมษายน 2559  เวลา  09.00  น.
รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. (นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)
การมอบตัว วันที่  10 เมษายน  2559   เวลา  09.00  น. (นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)
     
หมายเหตุ  การประกาศผลสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันและจำนวนนักเรียนเกินกว่าที่กำหนด ให้พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
-จุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับ
ที่  1  ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่  2
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
-จุดเน้นด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับ 1
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัคร ก่อน – หลัง
-จุดเน้นด้านภาษาต่างประเทศ ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 1
ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
-จุดเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พิจารณาคะแนนสอบเทคโนโลยีเป็นอันดับที่  1  ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นอันดับที่  2 ถ้าคะแนนสอบเท่ากันอีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัครก่อน – หลัง
-จุดเน้นด้านภาษาไทย – สังคมศึกษา ให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยเป็นอันดับที่ 1
ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนสอบวิชาสังคมศึกษาเป็นอันดับที่ 2  ถ้าคะแนนสอบ
เท่ากัน อีกให้พิจารณาลำดับที่มาสมัครก่อน – หลังปล.นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นปี เช่น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
ท่านสามารถเข้ามาติดต่อโดยตรงกับคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ในวันและเวลาราชการ