ประกาศ !!!

โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รวม 2 อัตรา เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรี วิชาภาษาญี่ปุ่น มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. มีความเสียสละ การทำงานก่อนเวลา – หลังเวลาราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปวช. – ปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถใช้งานเครื่องเสียง รวมถึงการซ่อมบำรุงได้
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4. มีความเสียสละ ในการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ทำงานก่อนเวลา - หลังเวลาราชการ

รับสมัคร วันที่ 5 – 28 ตุลาคม 2558

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.

สอบถามข้อมูล และสมัคร ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105