020958

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ มส. ได้ที่หน้าห้องทะเบียนวัดผล
และให้ดำเนินการภายในวันที่ 4 กันยายน 2558

- ถ้านักเรียนไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1-5 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
- สำหรับวิชาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้เรียนซ้ำหรือลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น

อย่าลืมไปตรวจสอบรายชื่อกันน่ะจ๊ะนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบที่นี่ คลิก