ประกาศรายชอผมสทธเขารบการสมภาษณ เจาหนาทธรการ1

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทพลีลา  เวลา 10.00 น