รายงานการประเมินตนเอง (SAR-2559)

https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc3Q0ODlCRWI5c00

 

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soV2JZcUlQanFmWDA