ประกาศ !!!  โรงเรียนเทพลีลา  รับสมัครเจ้าหน้าที่  1  อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี/พัสดุ
คุณสมบัติ    
1. วุฒิปวส. และปริญญาตรี  สาขาการเงิน และบัญชี
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel , Internet
3. มีความเสียสละ การทำงานก่อนเวลา – หลังเวลาราชการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ

รับสมัคร    วันที่  6 – 14 มิถุนายน 2560   เว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่  15 มิถุนายน 2560    เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105