ประกาศ !!! โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

คุณสมบัติ    
1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า
2. เชี่ยวชาญการซ่อมระบบเสียง
3. เชี่ยวชาญระบบเสียง
4. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้ เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, Visualiser ฯลฯ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องตน
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดในบางโอกาสที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร วันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเทพลีลาเว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105


โรงเรียนเทพลีลา Tepleela School
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทร. 0-2318-0625 , 0-2318-0666 โทรสาร 0-2314-1729 , 0-2318-4617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.