รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ประจำปีการศึกษา 2560

ม.1 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 56 (ท.ล.56) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7sodi1KdWR2RWg5bG8
ม.2 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 55 (ท.ล.55) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soSVM0cHRlNi1nVzA
ม.3 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 54 (ท.ล.54) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soUGlJNWtMbDIzTnM
ม.4 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 53 (ท.ล.53) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soYjlOZVNhWklzaW8
ม.5 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 52 (ท.ล.52) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soNXphck9BTVMxOWM
ม.6 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 51 (ท.ล.51) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc3dJcC1obTZOMWM

รายชื่อนักเรียนรอจัดเข้าชั้นเรียน (ติดต่อห้องวิชาการในวันเปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc1piWE51WkV5Snc

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา
4 พฤษภาคม 2560