pr fb666666

ตรวจสอบผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ : รายชื่อนักเรียนที่รอจัดเข้าชั้นให้ติดต่อห้องวิชาการในวันเปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2560