ประกาศ !!!  โรงเรียนเทพลีลา  รับสมัครเจ้าหน้าที่  1  อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี/พัสดุ
คุณสมบัติ    
1. วุฒิปวส. และปริญญาตรี  สาขาการเงิน และบัญชี
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel , Internet
3. มีความเสียสละ การทำงานก่อนเวลา – หลังเวลาราชการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ

รับสมัคร    วันที่  6 – 14 มิถุนายน 2560   เว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่  15 มิถุนายน 2560    เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105

ประกาศ !!! โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

คุณสมบัติ    
1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า
2. เชี่ยวชาญการซ่อมระบบเสียง
3. เชี่ยวชาญระบบเสียง
4. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้ เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, Visualiser ฯลฯ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องตน
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดในบางโอกาสที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร วันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเทพลีลาเว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105


โรงเรียนเทพลีลา Tepleela School
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทร. 0-2318-0625 , 0-2318-0666 โทรสาร 0-2314-1729 , 0-2318-4617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.60)
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRuKA4RA7socnhHLW1ib1R0MXc?usp=sharing

รายวิชาเพิ่มเติมเลือกตามความสนใจ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้อง 3-6)
กำหนดลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์โรงเรียนระหว่างวันที่ 6-10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระบบเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ รหัสวิชา รายวิชา จำนวนรับ ครูผู้สอน ห้องเรียน หมายเหตุ
1 ว30281 โลกของสิ่งมีชีวิต 21 คน ครูกาญจนภรณ์ 748 ลงทะเบียน
2 ง30290 การประกอบธุรกิจ 21 คน ครูจตุพร 524 ลงทะเบียน
3 ง30213 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 21 คน ครูศุภฤกษ์ 724 ลงทะเบียน
4 พ30203 แอโรบิก 21 คน ครูอดิศร 411 ลงทะเบียน
5 อ31209 สัทศาสตร์ 21 คน ครูบุปผา 755 ลงทะเบียน
6 ท31201 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 1 21 คน ครูนัยนา ห้องสมุด ลงทะเบียน
7 ศ31204 ศิลปะเพื่อการแสดง 21 คน ครูประไพพร 432 ลงทะเบียน
8 ส30222 กฏหมายเบื้องต้น 21 คน ครูรอฟา 552 ลงทะเบียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ รหัสวิชา รายวิชา จำนวนรับ ครูผู้สอน ห้องเรียน ห้องเรียน
1 ว30283 พลังงานทางเลือก 18 คน ครูสมเกียรติ 748 ลงทะเบียน
2 ง30282 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 18 คน ครูจตุพร 524 ลงทะเบียน
3 ง30215 การผลิตสื่อโฆษณา 18 คน ครูศิวนารถ 729 ลงทะเบียน
4 พ30205 ดาบสองมือ 18 คน ครูศิรัชฏ์ 411 ลงทะเบียน
5 อ32209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 คน ครูศิริพร 755 ลงทะเบียน
6 ท32201 วรรณกรรมไทยในสื่อภาพยนตร์ 18 คน ครูนัยนา ห้องสมุด ลงทะเบียน
7 ศ32204 ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อการแสดง 18 คน ครูสุจิตรา 432 ลงทะเบียน
8 ส30242 การเงิน การคลังและการธนาคาร 18 คน ครูรอฟา 552 ลงทะเบียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่ รหัสวิชา รายวิชา จำนวนรับ ครูผู้สอน ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มที่ 1
1 ส30245 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 25 คน ครูนารีรัตน์ 552 เฉพาะ 6/3-6/5 ลงทะเบียน
2 อ33209 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 25 คน ครูพิศุทธิ์ 755 ลงทะเบียน
3 พ30208 การตัดสินกีฬาสากล 25 คน ครูอดิศร 411 ลงทะเบียน
4 ง30288 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม 25 คน ครูธนกร 522 ลงทะเบียน
5 ว30286 วิทยาศาสตร์ศึกษา 25 คน ครูพรเพชร 748 ลงทะเบียน
6 ศ33203 พื้นฐานลายเส้น 25 คน ครูธมลวรรณ 431 ลงทะเบียน
กลุ่มที่ 2
1 ส33225 การเมืองการปกครองไทย 25 คน ครูยุภาพร 552 เฉพาะ 6/3-6/5 ลงทะเบียน
2 ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 25 คน ครูพัชราภรณ์ 780 ลงทะเบียน
3 ว30286 วิทยาศาสตร์ศึกษา 25 คน ครูพรเพชร 748 ลงทะเบียน
4 ง33204 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 25 คน ครูศตวรรษ 728 ลงทะเบียน
5 ศ33202 ดนตรีสากลปฏิบัติ 25 คน ครูพลวัชร 442 ลงทะเบียน
6 ง30265 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 25 คน ครูสหรัถ 301 ลงทะเบียน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา

กำหนดลงทะเบียนออนไลน์เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 (ระบบเปิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.)
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์โรงเรียนเทพลีลา

Document page 0011.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ชุด A , ชุด B , ชุด C , ชุด D
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ชุด E , ชุด F , ชุด G , ชุด H
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ชุด I , ชุด J , ชุด K , ชุด L
ให้เลือกชุดกิจกรรมที่สนใจ > เลือกลำดับกิจกรรมที่ต้องการเรียน
(ตัวอย่าง เลือกชุด A ต้องการเรียน A3 ก่อนให้ลงทะเบียนที่รหัส A3 การหมุนฐานคือ A3 > A1 > A2) 

.
รายชื่อกิจกรรม : https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soeGVCU3hBdEJJXzQ

.
.. หมายเหตุ ..
*** นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ได้เพียงคนละ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น เรียนเป็นฐานตามชุดกิจกรรมที่ตนเองเลือก **** 
***หากนักเรียนคนใดลงทะเบียนหลายกิจกรรม ถือว่าการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นโมฆะ**** 
... ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ ... นักเรียนควรตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อนทำการลงทะเบียน 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ประจำปีการศึกษา 2560

ม.1 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 56 (ท.ล.56) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7sodi1KdWR2RWg5bG8
ม.2 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 55 (ท.ล.55) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soSVM0cHRlNi1nVzA
ม.3 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 54 (ท.ล.54) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soUGlJNWtMbDIzTnM
ม.4 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 53 (ท.ล.53) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soYjlOZVNhWklzaW8
ม.5 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 52 (ท.ล.52) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soNXphck9BTVMxOWM
ม.6 : นักเรียนเทพลีลา รุ่นที่ 51 (ท.ล.51) https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc3dJcC1obTZOMWM

รายชื่อนักเรียนรอจัดเข้าชั้นเรียน (ติดต่อห้องวิชาการในวันเปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2560)
https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc1piWE51WkV5Snc

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา
4 พฤษภาคม 2560