ประกาศรายชอผมสทธเขารบการสมภาษณ เจาหนาทธรการ1

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทพลีลา  เวลา 10.00 น

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

PR รบสมคร25601

ประกาศรับสมัคร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR-2559)

https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc3Q0ODlCRWI5c00

 

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soV2JZcUlQanFmWDA

ประกาศ !!!  โรงเรียนเทพลีลา  รับสมัครเจ้าหน้าที่  1  อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี/พัสดุ
คุณสมบัติ    
1. วุฒิปวส. และปริญญาตรี  สาขาการเงิน และบัญชี
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel , Internet
3. มีความเสียสละ การทำงานก่อนเวลา – หลังเวลาราชการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักงานบริการ

รับสมัคร    วันที่  6 – 14 มิถุนายน 2560   เว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่  15 มิถุนายน 2560    เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105

ประกาศ !!! โรงเรียนเทพลีลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

คุณสมบัติ    
1. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า
2. เชี่ยวชาญการซ่อมระบบเสียง
3. เชี่ยวชาญระบบเสียง
4. ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีได้ เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, Visualiser ฯลฯ
5. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเบื้องตน
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดในบางโอกาสที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร วันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเทพลีลาเว้นวันหยุดราชการ  
สัมภาษณ์  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
สอบถามข้อมูล และสมัคร   ได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0-2318-0625 ต่อ 105


โรงเรียนเทพลีลา Tepleela School
เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทร. 0-2318-0625 , 0-2318-0666 โทรสาร 0-2314-1729 , 0-2318-4617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.