สถิติ

ผู้ชม
5
เนื้อหา
146
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
316871

พันธกิจ
    1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองและพลโลก
    2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง    
    4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ

E-Networks ข่าวกิจกรรมโรงเรียนเทพลีลา จากเครือข่ายข่าวสารการศึกษา

โรงเรียนเทพลีลาขอขอบคุณเว็บไซต์ www.kroobannok.com


kroobannok.com--Games