เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนเทพลีลา
โทรศัพท์. 0-2318-0625 , 0-2318-0666
โทรสาร. 0-2314-1728, 0-2314-1729 , 0-2718-4671
   
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
   
ห้อง
หมายเลข
งานประชาสัมพันธ์ 0
ผู้อำนวยการโรงเรียน 101
สำนักงานผู้อำนวยการ 106
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 103
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 130
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 122
ห้องพักครูภาษาไทย 110
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 109
ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 127,142
ห้องพักครูสังคมฯ 129
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 108,143
ห้องพักครูการงานอาชีพฯ 116
ห้องปฏิบัติงานช่าง 131
ห้องพลานามัย 115
ห้องศิลปะ 119
ห้องนาฏศิลป์ 118
ห้องดนตรีไทย 120
ห้องดนตรีสากล 150
ห้องแนะแนว 123
ห้องเรียนร่วม 135
ห้องสมุด 107
ศูนย์วิทยบริการ (คอมพิวเตอร์) 141
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 125
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 102
สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 166
ห้องแผนงานและสารสนเทศ 134
ห้องการเงิน 163
ห้องพัสดุ 169
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 104
สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 113
ห้องกิจการนักเรียน 105
ห้องพักครูเวร(กลางคืน) 148
ป้อมยาม 112
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 168
ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 126
งานสารบรรณ 114
งานอนามัย (ห้องพยาบาล) 128
ห้องพิพัฒนปริยัติสุนทร(ห้องโสตฯ) 117
ห้องล้างภาชนะ 121
สำนักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ EP/MEP & Fax
02-319-8002
Fax.สำนักงาน 02-319-8002
   
   
  อีเมล์โรงเรียนเทพลีลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.