เป้าประสงค์
    ๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ต่อกัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ดำรงตนอย่างพอเพียง
    ๒. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดี
    ๓. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
    ๔. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม
    ๕. ละเว้นจากการเสพและขายสิ่งเสพติด
    ๖. รู้จักระวังป้องกันโรค อันจะเป็นโทษต่อร่างกายและชีวิต