พันธกิจ
    ๑. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
    ๒. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา
    ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาไทย
    ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    ๖. จัดบรรยากาศในศูนย์วิชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้
    ๗. ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจัดกิจกรรมทางกีฬา