วิสัยทัศน์
    กีฬาสร้างใจ  ต้านภัยยาเสพติด โดยใช้ทักษะชีวิต พัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมนำความรู้ สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา