เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองและพลโลก
    2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ
    5. ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
    6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ