พันธกิจ
    1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองและพลโลก
    2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง    
    4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ