วิสัยทัศน์
    มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม มีความเป็นพลเมืองและพลโลก ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์สิ่งแวดล้อม