เป้าประสงค์
          ๑.  สามารถอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้สื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม
          ๒.  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้  ใช้ภาษาไทยในการพัฒนาตนเองและ สร้างสรรค์งานอาชีพ
          ๓.  เห็นคุณค่าของภาษาไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  ชื่นชมวรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
          ๔.  มีกระบวนการคิด  การคิดขั้นสูง  คิดอย่างมีระบบ
          ๕.  มีทักษะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง