พันธกิจ
          ๑.  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
          ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้
          ๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลัก
               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง