วิสัยทัศน์
    อนุรักษ์ภาษาไทย ใส่ใจการเขียน หมั่นเพียรการอ่าน สืบสานความเป็นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง