เป้าประสงค์
    1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะทางภาษา มีแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
    2. นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดีและมีสัมมาคารวะ
    3. นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ
    5. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความหลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย