พันธกิจ
    1.  พัฒนาทักษะทางภาษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักคนไทย  12 ประการ
    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ
    3. นักเรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก