วิสัยทัศน์
    จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย สื่อสารอย่างมั่นใจ ก้าวไกลสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย