เป้าประสงค์
    1.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
    2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3.จัดกิจกรรมการสอนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    4.นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และมุ่งสู่อาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ