พันธกิจ
       ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
         - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย  
         - ส่งเสริมพัฒนาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  ตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ