วิสัยทัศน์
    พัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน  ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  มุ่งสู่อาชีพตามมาตรฐานสากล