เป้าประสงค์
    1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน และ มาตรฐานสากล
    2. มุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
    3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใช้นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสาระสนเทศ
    4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบ อาชีพ
    5. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
    6. ผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
    7. ผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
    8. ผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    9. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการกระจายอำนาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
    10. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ