พันธกิจ
    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    3. พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
    4. พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล