วิสัยทัศน์
    พัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยคุณธรรม