เป้าประสงค์
    1. มีระบบบริหารจัดการในการพัฒนา อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
    2. มีระบบการให้บริการด้านโภชนาการและสุขอนามัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3. มีระบบจัดการด้านสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
    4. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้มีความพร้อมในการเรียนรู้