พันธกิจ
    1. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน
    2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ ด้านสวัสดิการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3. พัฒนาระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน
    4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านโภชนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้