วิสัยทัศน์                                           
    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดูแลคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง