เป้าประสงค์
    1.พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียนด้วยค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
    2.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
    3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีวินัย มีสมรรถนะตามสายงาน มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ