พันธกิจ
    1.พัฒนาผู้เรียน บุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพสู่มาตรฐานสากล
    2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    3.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล