วิสัยทัศน์
    มุ่งพัฒนาผู้เรียน บุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย